1、Math.round() “四舍五入”, 该函数返回的是一个四舍五入后的的整数

1
2
3
4
5
6
7
8
double d = 3.1415926;
double d2 = 18.58;
double d3 = -15.23;
double d4 = -16.85;
long round1 = Math.round(d); // 结果 3
long round2 = Math.round(d2); // 结果 19
long round3 = Math.round(d3); // 结果 -15
long round4 = Math.round(d4); // 结果 -17

当小数点第一位=5是,这时要注意正负数的结果。例如

  double d5 = -16.5;
  double d6 = 16.5;
  long round5 = Math.round(d5);  // 结果 -16
  long round6 = Math.round(d6);  // 结果 17

总结:负数,小数点第一位是5时,直接舍去,整数部分不 +1; 正数,小数点第一位是5时,往整数部分 +1

2、Math.ceil() “向上取整”, 即小数部分直接舍去,并向正数部分进1

  double d = 3.1415926;
  double d2 = 18.58;
  double d3 = -15.23;
  double d4 = -16.85;
  double d5 = -16.5;
  double d6 = 16.5;
  double ceil1 = Math.ceil(d);  // 结果 4.0
  double ceil2 = Math.ceil(d2);  // 结果 19.0
  double ceil3 = Math.ceil(d3);  // 结果 -15.0
  double ceil4 = Math.ceil(d4);  // 结果 -16.0
  double ceil5 = Math.ceil(d5);  // 结果 -16.0
  double ceil6 = Math.ceil(d6);  // 结果 17.0

【注】该数为小数时,小数部分直接舍去

3、Math.floor() “向下取整” ,即小数部分直接舍去

     double d = 3.1415926;
    double d2 = 18.58;
    double d3 = -15.23;
    double d4 = -16.85;
    double d5 = -16.5;
    double d6 = 16.5;
    
    double floor1 = Math.floor(d);  // 结果 3.0
    double floor2 = Math.floor(d2);  // 结果 18.0
    double floor3 = Math.floor(d3);  // 结果 -16.0
    double floor4 = Math.floor(d4);  // 结果 -17.0
    double floor5 = Math.floor(d5);  // 结果 -17.0
    double floor6 = Math.floor(d6);  // 结果 16.0
 
  【注】 Math.floor()容易出现精度问题,举个最简单例子:
 
     对小数 8.54 保留两位小数(虽然它已经保留了 2 位小数):
 
     Math.floor(8.54*100)/100 // 输出结果为 8.53, 注意是 8.53 而不是 8.54。
 
     所以这种函数慎用。
参考